โครงสร้างบุคลากรโรงเรียนวชิราลัย  ประจำปีการศึกษา 2555

เมนู
ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ฝ่ายสำนักงานอำนวยการกลาง
ฝ่ายบริหารงานระดับประถม
ฝ่ายบริหารงานระดับมัธยม

ผู้บริหารระดับสูง
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ฝ่ายสำนักงานอำนวยการกลาง
ฝ่ายบริหารงานระดับประถม
ฝ่ายบริหารงานระดับมัธยม