กิจกรรมค่าย คุณธรรมจริยาธรรมและค่าย VRVL ระดับชั้น ป.6 และ ม.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖